Snahou ochrany přírody je i v komplikovaných podmínkách velkoměsta vytvořit vzájemně propojené větší územní celky – přírodní parky. Přírodní park Košíře–Motol je jeden z 11 přírodních parků na území hlavního města. Má pro Prahu typický členitý reliéf, který způsobuje místní odchylky klimatu. Jeho nedílnou součástí je Vidoule, jedna ze dvou posledních nezastavěných tabulových hor v Praze a náležící mezi nejvyšší místa hlavního města (344–371 m n. m.). Zelené svahy Vidoule tvoří významnou a důležitou krajinou dominantu. Patří mezi tzv. „svědecké hory“ v Čechách, protože svědčí o původní výšce povrchu.

Na svazích Vidoule se rozkládají tři maloplošná chráněná území. V pásu doubravy nad ulicí Na Pomezí se vyskytují staré exempláře dubů – tyto staré stromy nemají pouze půdoochranný význam, ale představují i biotop pro vzácnou xylofágní entomofaunu, žije tady např. zákonem chráněný roháč obecný Lucanus cervus nebo vzácný tesařík Plagionotus detritus. Osluněné úseky jižních svahů Vidoule si oblíbil blanokřídlý hmyz, vyskytuje se tady 106 druhů blanokřídlých, jak uvádí ve své zprávě z r. 1994 Pádr.

Na stráních stolové hory kvete černucha rolní a okrotice bílá, můžete zde uvidět i další rostliny uvedené v červeném seznamu ohrožených rostlin České republiky.

V parku Cibulka, který navazuje na severní srázy Vidoule, bylo možné ještě za první republiky rozpoznat prvky anglického parku . Neuvážené zalesňování parku v 2. polovině 20. století místně nepříslušnými dřevinami (např. borovicí černou) setřelo jeho promyšlenou kompozici a přeměnilo na lesopark. Nedávno částečně opravený důmyslný systém cest a terásek je zarostlý v lese a romantické průhledy k drobným stavbám lze jen tušit. Uměle založené lesní porosty s nevhodným složením jsou v podrostu mimořádně druhově chudé. Snad se časem park Cibulka stane opět kulturní krajinou, ukázkou vzácné symbiózy kulturních, historických a přírodních hodnot v organismu města.

V parku můžete obdivovat čtyři památné duby, ale mnohem víc stromů by si zde zasloužilo ochranu a péči. Pod korunami dnešních velikánů se procházeli už hosté Leopolda Thun von Hohensteina, dubová alej lemovala cesty.

Na severním svahu Vidoule pramení Cibulecký potok, který protéká parkem, a jsou na něm vystavěna drobná vodní díla. Na jaře v jeho nivách kvete mokrýš, sasanka, medvědí česnek. Po opuštění parku potok na dně údolí tvoří meandry a vlévá se do Motolského potoka. Chráněné a ohrožené druhy rostlin se vyskytují především na jižních a východních svazích Vidoule.

Ze 127 druhů ptáků hnízdících na území Prahy je v oblasti Vidoule a Cibulek zdokumentováno hnízdění 54 druhů. Můžete zde ale zahlédnout další desítky přechodně se vyskytujících druhů (např. ořešník kropenatý, drozd brávník apod.). Kdo je chce znát jmenovitě, rádi mu poskytneme informace. Rekreační běžci a návštěvníci parku zde mohou potkat srnky, zajíce i bažanty.

Ve skalách na Vidouli jsou vyhloubené jeskyně, které byly až do roku 1948 obývány pražskou chudinou. Další košířské chudinské osady jako Hliník, Buďánka nebo Arizona byly téměř či zcela pohlceny rozvíjejícím se městem. V současnosti jsou ale zbytky jeskyní z části opět obývané sociálně slabšími spoluobčany.